Päivitämme puhujalistaa sitä mukaa, kun esitykset tarkentuvat.

Marko Kuuskorpi

Marko Kuuskorpi

Tutkija-tohtori Marko Kuuskorpi työskentelee Kaarinan kaupungissa asiantuntijarehtorina, tehtävänään toimia kaupungin koulurakennushankkeiden koordinaattorina. Työnsä ohessa Kuuskorpi kehittää oppimisympäristöjä sekä konsultoi koulurakennushankkeita aktiivisesti. Yhdessä sisustusarkkitehti Julianna Nevarin kanssa Kuuskorpi julkaisi Opetushallituksen kustantamana helmikuussa 2018 uuden koulurakentamista ja sen kehittämistä käsittelevän tietokirjan “Koulusta oppimisen ympäristöksi. Työkaluja oppimisympäristön muutokseen”.

Puheenvuoro: Tulevaisuuden oppimisympäristöt - haaste vai mahdollisuus koulurakentamiselle? 

 

Anna Rantapero-Laine

Anna Rantapero-Laine

Anna Rantapero-Laine toimii projektipäällikkönä Helsingin kaupungilla, luotsaten 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt-hanketta. Hankkeessa kehitetään uusia kokeilu- ja innovaatioalustoja päiväkodeista korkeakouluasteelle viiden kaupungin ja kolmen ammattikorkeakoulun voimin luoden uusia liiketoimintamahdollisuuksia fyysisiä, virtuaalisia ja digitaalisia oppimisympäristöjä kehittäviin yrityksiin ja startupeihin yhteiskehittämisen keinoin.

Puheenvuoro: Kokeilu- ja yhteiskehittämisen uutta liiketoimintaa ja elinvoimaa edu-sektorille sekä älykkäämpiä oppimisympäristöjä kuntiin – Oppimisen uusi aika on täällä!

 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt

 

Harri Ketamo

Harri Ketamo

Harri Ketamo (FT) on tekoäly-yrittäjä ja vapaa tutkija. Tällä hetkellä hän kehittää perustamassaan yrityksessä HeadAI:ssa tekoälypohjaisia ratkaisuja osaamisen tehokkaampaan hyödyntämiseen, informaatioähkyn vähentämiseen sekä oppimisen tehostamiseen. Kaksi hänen edellistä yritystä, SikllPixels ja GameMiner, toimivat pelialalla. https://www.linkedin.com/in/harriketamo/

Puheenvuoro: Uhkaako tekoäly oppimista?

Juhani Pirinen

Juhani Pirinen

Tekniikan tohtori
Toimialajohtaja, Rakennusterveys ja sisäilmasto
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Juhani Pirinen on tutkinut 25 vuotta sisäilmaongelmia ja hän on väitellyt rakennusten homeongelmista. Pirinen tunnetaan mm. valtakunnallisten kosteus- ja hometalkoiden vetäjänä sen ensimmäisten viiden vuoden ajalta.

Puheenvuoro: Koulujen sisäilmaongelmien ratkaisu - koko ketju kuntoon

A-studio Talk: Hometta koulupolulla

 

Aaltonen/ Kumpulainen

Pia Aaltonen                                           Satu Kumpulainen

Sivistystoimenjohtaja                                      Puheenjohtaja 
Lapinjärven kunta                                            HanhiKukko ry


Puheenvuoro: Eskolan mobiilikoulu kumoaa välimatkat
Kokeileva Suomi on myöntänyt elokuun Kuukauden kokeilu -kunniamaininnan Eskolan koulukokeilulle taustavoiminaan Eskolan vanhempainyhdistys HanhiKukko ry:lle sekä Lapinjärven kunnalle. Kunniamaininta myönnettiin pitkäjänteisestä työstä kyläkoulun pelastamiseksi sekä ennakkoluulottomasta tavasta etsiä ratkaisuja pienten kylien elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.

Kokeilunpaikka: Lähikouluja etäyhteistyöllä

Heikki Luminen

Heikki Luminen

Heikillä on pitkä kokemus arkkitehti- ja pääsuunnittelusta, suunnitteluviennistä ja kehityshankkeista. Hän on toiminut arkkitehtiyrittäjänä valmistumisestaan lähtien jo yli 22 vuotta. Arkkitehtitoiminnan kansainvälistyminen käynnistyi ensin Venäjälle 2000 luvun alussa. 2008 toiminta laajeni kilpailumenestyksen myötä Arabiemiraatteihin ja toi mukanaan yhä vahvemmin koulusektorin. Heikki on tunnettu innovatiivisuudesta mutta myös asiakasta ja käyttäjiä tarkoin kuuntelevasta ja osallistavasta työskentelytavasta sekä annetun budjetin kunnioittamisesta. SHOK tutkimushanke on antanut Heikille hyvän ymmärryksen pedagogiikkaan ja sen tarpeisiin.

Arkkitehtisuunnittelutoimistonsa lisäksi Heikki on FEGin toimitusjohtaja sekä on Fintras Oy:n hallituksen jäsen. FEG Oy:ssä hän vastaa koulurakentamisen suunnitteluviennistä ja oppimisympäristöjen tuotesuunnittelu- ja kehityshankkeista.

Puheenvuoro yhdessä Markku Rimpelän kanssa: Joukkoälyllä onnistuneet oppimisympäristöt

 

Markku Rimpelä

Markku Rimpelä

Markulla on laaja kokemus lasten ja nuorten palvelujen kokonaisvaltaisesta johtamisesta sekä valtakunnan että kuntien tasolla. Hän omaa systeemisen strategisen ajattelun ja kykenee kytkemään opetuksen, oppimisympäristöjen ja hallinnon tavoitteet osaksi kuntien ja kaupunkien strategioita. Hän on toiminut opettajana ja viimeiset 18 vuotta valtion ja kuntien johdossa vastaten useista eri koulurakentamisen projektista. Koulutukseltaan hän on opettaja ja kasvatustieteen lisensiaatti. Markku on toiminut useissa valtakunnallisissa hankkeissa lasten ja nuorten palvelujen kehittämiseksi. Kansainvälistä kokoemusta hänelle on kertynyt etenkin ollessaan Opetushallituksen kehitysjohtajana ja viime vuosina yrityksensä Finnish Education Group FEG OY:n kautta. Oppimisympäristöjen kehittämisen painopisteenä hänellä on ollut lasten ja nuorten palvelujen systeeminen kokonaisvaltainen strateginen kehittäminen niin, että tilaratkaisut ovat osa kokonaisuutta.

Tällä hetkellä Markku Rimpelä toimii Hämeenlinnan kaupungin strategiajohtajana vastaten koko kaupungin hyvinvoinnin ja elinvoiman strategisesta kehittämisestä. FEG Oy:ssä hän vastaa pedagogisesta kehittämisestä sekä elämänkaarisista palveluista.

Puheenvuoro yhdessä Heikki Lumisen kanssa: Joukkoälyllä onnistuneet oppimisympäristöt

 

Rachel Pampe

Rachel Pampel

Rachel Pampel is an architect in Washington, DC, USA, who specializes in educational and institutional design. She is a recent graduate of the University of Oulu's Education and Globalization Master's Programme. Her Master's thesis, Leveraging Architecture and Education: Approaching the Facilitation of Good Learning Environments in Authentic and Emerging Contexts won the 2017 FERA award for Best Master's Thesis in Education. Her undergraduate thesis in Architecture from Virginia Tech, Trust and Choice in the Third Place: A Student Center in Beckley, West Virginia, has also won various interdisciplinary research awards. Besides practicing architecture, Rachel also runs learning environment design workshops for college students in architecture, education, and related fields, as well as general architecture learning lessons in K-12 schools.

 

Anna Törnquist

Anna Törnquist

Anna Törnquist is a swedish architect with a vivid interest in pedagogical issues, with decades of experience from planning learning environment. Based on pedagogical research, the central curriculum for the swedish school system and her own practice, Anna questions the difference between conventional educational methods, widely spread in Sweden, and what really is needed to meet the challenges of today and the future. This lecture´s focus is on the importance of an adequate spatial organization as a base for the development of modern learning, and the planning process as a useful tool in order to achieve serious and sustainable change.

Puheenvuoro: The Impact of Spatial Organization on the Teaching and Learning Process

Jaana Matilainen

Jaana Matilainen

Liiketoimintajohtaja 
Rakennustieto Oy

Jaana Matilainen toimii Rakennustiedossa Tietopalveluista vastaavana liiketoimintajohtajana. Tietopalveluiden keskeistä tietosisältöä ovat Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL:it, jotka määrittävät yleisesti tunnustetun hyvän rakennustavan kiinteistö- ja rakentamisalalla sekä ohjekortteja, säännöstietoa ja tuotetietoa sisältävät RT-, LVI-, Ratu-, Infra- ja KH-kortistot.

Puheenvuoro yhdessä Mervi Alaluusuan kanssa: Uudet RT-ohjeet, työkalu koulurakennuksen tilaamiseen ja suunnitteluun 

Jaana Matilainen: Koulusuunnittelun RT-ohjeet

Mervi Alaluusua

Mervi Alaluusua

Suunnittelupäällikkö
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Mervi Alaluusua toimii FCG:ssä sisustusarkkitehtuurin suunnittelupäällikkönä. Hänen osaamisalueeseensa kuuluu erityisesti oppimisympäristöt ja –työympäristöt. Toimialueena on läpi työhistorian ollut erityisesti kunnallinen rakentaminen päiväkodit, koulut ja erilaiset työympäristöjen kehittämishankkeet sekä uudis- että peruskorjauskohteissa.

Puheenvuoro yhdessä Jaana Matilaisen kanssa: Uudet RT-ohjeet, työkalu koulurakennuksen tilaamiseen ja suunnitteluun
 

 

Raila Oksanen

Raila Oksanen

Pedagogi, johtava konsultti
FCG Konsultointi

Raila Oksanen (FT, KM) on Nova Schola Finlandia perusopetuksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeen sisällön ja prosessin ”äiti”. Opetussuunnitelmauudistus antoi mahdollisuuden tarttua koulujen kehittämiseen uudesta näkökulmasta: pedagogiikkaa ja opiskelutiloja kehittämällä mahdollistettaisiin monipuoliset ja innovatiiviset oppimisympäristöt. Näin voitaisiin parantaa lasten oppimisen edellytyksiä ja kehittää samalla tulevaisuuden kouluja. Tämä edellytti korjaus- ja rakentamishankkeissa uudenlaista vuoropuhelua koulujen, sivistystoimenjohdon ja tilakeskuksen välillä. Tartuimme Nova Schola Finlandia kehittämishankkeissa näihin kysymyksiin.

Oppimisympäristöjen kehittämishanke on yksi esimerkki Railan oppimisympäristöihin, koulusuunnitteluun ja pedagogisena asiantuntijana toimimisen tehtävistä.  Aikaisemmin Raila on toiminut niin opettajana, rehtorina, koulu- ja sivistystoimenjohtajana, sivistystoimentarkastajana kuin opetustoimen erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Hän on väitellyt perusopetuksen laadusta. Viimeiset 10 vuotta Raila on ollut FCG:ssä johtavana konsulttina ja vastannut opetustoimen konsultoinnista, mm. palveluverkkosuunnittelusta. Raila on ollut mukana kirjoittamassa uusia RT:n koulusuunnitteluohjeita ja toiminut useiden Suomen johtavien arkkitehtitoimistojen pedagogisena asiantuntijana eri suunnitteluvaiheissa ja niin tavallisissa koulujen rakentamista koskevissa kilpailutuksissa kuin arkkitehtuurikilpailuissakin.  

Puheenvuoro yhdessä Mikko Kairan kanssa: Tilatehokkaat oppimisympäristöt laadusta tinkimättä

Mikko Kaira

Mikko Kaira

Arkkitehti SAFA , toimialajohtaja 
FCG Suunnittelu ja tekniikka

Puheenvuoro yhdessä Raila Oksasen kanssa: Tilatehokkaat oppimisympäristöt laadusta tinkimättä

Elina Salakari

Elina Salakari

Sisustusarkkitehti SIO 
FCG Suunnittelu ja tekniikka

Elina Salakari on toiminut kymmenen vuotta sisustusarkkitehtina. Hänellä on monipuolinen kokemus erilaisista julkisista hankkeista, erityisesti avoimien oppimisympäristöjen ja työympäristöjen kehityshankkeista. Hän on ollut mukana Rakennustiedon ja Opetushallituksen työryhmässä sisätiloihin liittyvän ohjekortin käsikirjoittajana.

Elinan vahvuuksia ovat asiakasymmärrys, yhdessä kehittäminen ja materiaalituntemus. Työnsä ohella hän on toiminut tuntiopettajana Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, jossa hän on jatko-opiskelijana.

 

Kirsi-Elina Kettunen

Kirsi-Elina Kettunen

KTM johtaja, talous, juridiikka ja kiinteistöt –palvelualue 
FCG Konsultointi

Kirsi-Elina Kettunen on kuntatalouden asiantuntija. Hänellä on useiden vuosien johtamiskokemus kaupungin talousjohtajana, sivistysjohtajana sekä taloushallinnon johtotehtävistä HUS-kuntayhtymässä. Hän on uransa aikana ollut mukana useiden koulujen rakennushankkeissa ja tehnyt investointeihin liittyviä riskianalyyseja. Lisäksi hän on käynnistänyt HUS-kuntayhtymän investointienkannattavuuslaskentaprosessin. Hänellä on Jyväskylän Yliopistossa 1991 suoritetun kauppatieteiden maisterin tutkinnon lisäksi opettajan pedagoginen pätevyys (1997) ja sisäisentarkastuksen ammattitutkinto (2006).

Juha Tolonen

Juha Tolonen

Juha Tolonen on toiminut Laukaan kunnan sivistysjohtajana reippaat 20 vuotta ja kaikkiaan opetustoimen hallinnossa vajaa 30 vuotta. Monta kehittämishanketta on kulkenut Juhan työpöydän kautta, mutta Ekokoulu-hanke on ollut niistä yksi mielenkiintoisimmista!

Puheenvuoro: Laukaan Satavuon koulu (Ekokoulu): kylien yhteinen koulu 100 vuodeksi 100 oppilaalle 

Jani Alakangas

Jani Alakangas 

Rehtori, Kirkkomännikön ja Rantaroustin koulut, Tyrnävä

Jani on toiminut sivistystoimen alalla opettajana ja rehtorina. Viimeiset vuodet hän on toiminut Tyrnävän kunnassa Kirkkomännikön koulun rehtorina ja vastannut Rantaroustin avoimen oppimisympäristön pedagogisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Matkan aikana hän on ollut muuttamassa koulun toimintakulttuuria ja johtamisjärjestelmää sekä jatkamassa kokeilukulttuurin ja pedagogisen rohkeuden mahdollistavaa toimintaa. Jani on myös kouluttanut ja sparrannut matkalla muutokseen työyhteisöjä, asiantuntijaryhmiä ja muita tahoja. Hän on ollut myös puhumassa useissa eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

”Muutosta ei tehdä muutoksen vuoksi, mutta ei kuten ennen teimme, koska ennen teimme niin...” ja ”Tyytyväisyys tuo taantumuksen!” kuuluvat varmasti puheen vuoroissani, joissa rohkeasti haastetaan ajatuksia, tapoja toimia ja vakiintuneita käytänteitä.

Puheenvuoro yhdessä Tarja Hietikon kanssa: Hybridi-Allianssi! Uudenlainen ajattelu kouluhankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa

Tarja Hietikko

Tarja Hietikko

Apulaisrehtori, Kirkkomännikön ja Rantaroustin koulut, Tyrnävä

Tarja Hietikko toimii Kirkkomännikön ja Rantaroustin koulujen apulaisrehtorina. Hän on työskennellyt Tyrnävän kunnassa pitkään ja saanut mahdollisuuden osallistua kahteen koulurakennusprosessiin: Kirkkomännikön koulurakennuksen laajennus- ja muutosprosessiin 90-luvulla ja Rantaroustin uuden oppimisympäristön suunnittelu- ja rakennusprosessiin 2012-2018.
Ennen apulaisrehtorin pestiä hän on työskennellyt pitkään erityisopetuksessa ja kehittämässä erityisopetuksen toimintaa kunnassa. Lisäksi hän on ollut aktiivisesti mukana kunnan opetussuunnitelmatyössä. Uuden koulun rakennusprosessin rinnalla kehittämistyön fokuksessa on ollut toimintakulttuurin kehittäminen koulussa.

Puheenvuoro yhdessä Jani Alakankaan kanssa: Hybridi-Allianssi! Uudenlainen ajattelu kouluhankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa

Riina Länsikallio

Riina Länsikallio

Työelämäasiamies, Opetusalan ammattijärjestö OAJ

Hyvinvoinnin, turvallisuuden, tasa-arvon ja yhteistoiminnan asiantuntija.

Puheenvuoro: Millainen on hyvä ja turvallinen koulu- ja päiväkotirakennus