Esiintyjinä mm.
 

Jyrki Halttunen

Jyrki Halttunen, toimitusjohtaja, Kuntien Tiera Oy

Jyrki on toiminut Kuntien Tiera Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2013 ja omaa laajan kokemuksen sekä liiketoiminnan kehittämisestä että asiakasyhteistyöstä ja osaamiskeskuksista. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Cap Geminin, Nokian, Nokia Networksin palveluksessa eripuolilla Eurooppaa ja Aasiaa sekä aloittelevassa Uros-tietoliikenneyrityksessä.

Keskustelussa kuntien digitalisoinnista kysymyksiä ovat mm. miten kunnat voivat yhdistää investoinnit ja säästöt, miten palvelut tuotteistetaan sähköisiin kanaviin ja mitkä ovat digitalisoinnin vaikuttavuusmittarit. Keskiössä ovat riittävät investoinnit terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien ennalta ehkäisyyn ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä opetuksen digitaalinen ekosysteemi.
 

Tommi Karttaavi

Tommi Karttaavi, johtaja, tietoyhteiskunta-asiat, Suomen Kuntaliitto

Tommi Karttaavi johtaa Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksikköä, jonka painopisteitä ovat tiedonhallinta, asiakirjahallinto ja arkistointi, sähköinen asiointi, tietosuoja, tietoturva, tietovarannot, tietoliikenne, avoin data, kokonaisarkkitehtuuri ja tietojärjestelmien ja tiedon yhteentoimivuus sekä digitaalinen saavutettavuus. Hän on työskennellyt julkisen hallinnon tietotekniikan kehittämisen parissa vuodesta 2000 ja ICT-alalla vuodesta 1994.


 

 

Sami Kivivasara

Sami Kivivasara, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto, Valtiovarainministeriö

Sami työskentelee Valtiovarainministeriön Julkisen hallinnon ICT-osastolla Tietopolitiikkayksikön päällikkönä. Vastuualueeseen kuuluu muun muassa julkisen hallinnon sähköiseen asiointiin, tiedonhallintaan ja yhteisiin tieto- ja viestintäteknisiin palveluihin liittyvän lainsäädännön valmistelu sekä  julkisen hallinnon tietovarantojen hyödyntämisen edistäminen. 

Samin puheenvuorossa on luvassa katsaus viime aikaisiin digitaalisten palvelujen järjestämistä ja tiedonhallintaa koskeviin lakiuudistuksiin sekä tulevaan lainsäädäntökehitykseen. Lainsäädäntö luo puitteet ja edellytykset julkisen hallinnon toiminnalle. Laki voi olla myös muutoksen, digitalisaation mahdollistaja. Voimassa olevaa lainsäädäntöä tulee myös tulkita uusissa tilanteissa eikä lähtökohtaisena jarruna uusille toimintatavoille.
 

Mira Koivumäki-Lindholm

Mira Koivumäki-Lindholm, verkkopalveluasiantuntija, Turun kaupunki

Mira Koivumäki-Lindholm keskittyy vuosien 2020-2021 aikana kahteen valtiovarainministeriön rahoittamaan Digikannustin-hankkeeseen ja toimii molempien projektipäällikkönä. Hankkeissa keskitytään saumattomiin asiakaspalvelupolkuihin, modulaarisesti rakentuvan verkkopalvelun kehittämiseen, datan laadun parantamiseen sekä avointen ratkaisujen hyödyntämiseen.

Mira on toiminut verkkopalveluasiantuntijana Turun kaupungilla vastuualueenaan turku.fi-verkkopalvelun kehittäminen, ja on työskennellyt Turun kaupungilla digitaalisten palveluiden kehittämisen parissa vuodesta 2016 alkaen. Aiemmalla urallaan hän on toiminut erilaisissa kehitysprojekteissa ja viestinnällisissä tehtävissä mm. tulevaisuustalo Sitrassa.

 

Kati Kontinen

Kati Kontinen, projektipäällikkö, johtava asiantuntija, Tapio Oy

Kati on koulutukseltaan metsänhoitaja ja maa-ja metsätieteiden lisensiaatti. Hän työskentelee Tapio Oy:ssä johtavana asiantuntijana ja vetää Metsänhoidon suositusten digitalisointiprojektia.

Digitaaliset metsänhoidon suositukset on sähköinen palvelu, jonka avulla suositustiedon käyttö helpottuu ja monipuolistuu. Metsänhoidon suositukset tulevat saataville rajapintapalvelun kautta kaikkiin metsäalan tietojärjestelmiin ja sähköisiin palveluihin sekä nettisivujen kautta kaikille suosituksista kiinnostuneille. Tämä uudistaa tiedon käyttömahdollisuudet niin maastossa kuin toimistossa. 

 

Riitta Konttinen

Riitta Konttinen, kehityspäällikkö, Tietopalvelut osasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Riitta on työskennellyt THL:ssä reilut yhdeksän vuotta ja sitä ennen HUS:ssa hoitotyössä, hoitotyön kehittämisessä, sekä tietohallinnossa yhteensä kolmekymmentä vuotta. Vankka työkokemus sekä kolme hoitotyön tutkintoa, terveystieteiden kandi- ja maisteritutkinnot sekä johtamisen erikoisammattitutkinto auttavat ymmärtämään monipuolisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon hallinnan haasteita. 

Nykyisessä tehtävässä Riitan vastuulle kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan pitkän aikavälin kehittäminen, jota toteutetaan monipuolisissa verkostoissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden, asiakas – ja  potilastietojärjestelmätoimittajien kanssa, Kelan Kanta-palveluiden, THL:n substanssiasiantuntijoiden ja tilasto- ja rekisteriasiantuntijoiden sekä muiden viranomaisten kuten sosiaali- ja terveysminiteriön, Valviran, Fimean ja Digi- ja väestötietoviraston kanssa. 

Puheenvuorossaan Riittä käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kehittämisen suuntaa, asiakaspalveluiden yhteydessä tuotetun nk. ensiökäytön tiedon hyödyntäminstä toisiokäytössä, tiedolla johtamisessa, ohjaamisessa ja valvonnassa.
 

Aleksi Kopponen

Aleksi Kopponen, erityisasiantuntija, JulkICT, Valtiovarainministeriö

Aleksi on työskennellyt kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n ja siihen liittyvän valmistelun parissa jo vuodesta 2015 lähtien. AuroraAI-ohjelman asettamisen myötä Aleksi tukee ohjelman toimeenpanoa ja siitä johtuvan yhteiskunnallisen muutoksen kokonaiskuvan koordinointia sekä pidemmän aikavälin tiekarttatyötä.

AuroraAI-ohjelma parantaa kuntien edellytyksiä vahvistaa kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia (Kuntalaki 1§ 2 mom) tukemalla ihmisiä ymmärtämään omaa hyvinvointiaan sekä kohdentamaan palvelukokonaisuuksia suoraan elämän eri tilanteisiin ja tapahtumiin. Ohjelmakauden 2020 – 2022 aikana rakennetaan kansallinen digitaalinen infrastruktuuri mahdollistamaan palveluiden älykäs vuorovaikutus ja kohdentaminen suoraan elämän eri tilanteisiin ja tapahtumiin. Samalla luodaan uudet ihmiskeskeiset toimintamallit kaikkien sektorien yhteistyönä.
 

Anssi Kujala

Anssi Kujala, varatoimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät ry

Anssi on Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja, joka on työskennellyt aiemmin mm. kuntasektorilla, puoluepolitiikassa ja Kokoomuksen ministeriryhmän valtiosihteerinä.

Mikä on tilannekuva yrittäjien näkökulmasta? Mitä uusia sovelluksia ja liiketoimintamuotoja on liikkeellä? Miten kunnat ja yritykset voivat tiivistää yhteistyötä? Millainen on Suomen Yrittäjien aluekehitysohjelma?


 

 

Kirsi Lehto

Kirsi Lehto, DigiOne hankepäällikkö, Vantaan kaupunki

Kirsi Lehto on diplomi-insinööri ja kauppatieteilijä, joka työskentelee DigiOne-hankkeen hankepäällikkönä. Kirsin erikoisosaamisalueena on digitalisaation hyödyntäminen ja monimutkaisten kokonaisuuksien ymmärtäminen. Hän on visionääri ja rohkea uudistaja, joka arvostaa ihmisten erilaisia näkemyksiä ja uskoo siihen, että tuloksia syntyy innostamisen, keskinäisen kunnioituksen ja yhteistyön avulla. Kirsi on idealisti, joka haluaa jättää maailman parempana, kuin millaisena me sen löysimme.

DigiOne hankkeen tavoitteena on luoda kansallinen oppimisen palvelualustan ja ekosysteemi yhdessä koulutusalan muiden toimijoiden kanssa. Palvelualusta kattaa aluksi perusopetuksen ja lukion, myöhemmin myös varhaiskasvatuksen ja ammatillisen koulutuksen palvelut. Tekemisen keskiössä on se, että digitaalisuutta voidaan hyödyntää  paremmin oppimisessa, hallinnossa, hyvinvoinnissa ja tiedolla johtamisessa. 
 

Harri Luttinen

Harri Luttinen, digikehittämispäällikkö, Espoon kaupunki

Harri on koulutukseltaan filosofian maisteri. Hän on työskennellyt kolme vuotta Espoon sivistystoimen digikehittämispäällikkönä. Kaiken kaikkiaan hänellä on viidentoista vuoden kokemus kuntien ja erityisesti sivistystoimen digitaalisten palveluiden kehittämisestä. 

Nykyisessä tehtävässään Harrin vastuulla on Espoon sivistystoimen digitaalisten palveluiden kehittäminen. Palvelut kattavat monipuolisesti kasvatuksen ja opetuksen palvelut sekä erilaiset asiakkaiden sähköisen asioinnin muodot.

Puheenvuorossaan Harri pohtii, miten kuntajohtaja voi palvella ja tuoda kunnan johtamista lähemmäksi kuntalaisia digitalisaation keinoin.

 

Mikko Malmgren

Mikko Malmgren, projektipäällikkö, Suomen Kuntaliitto

Mikko työskentelee Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksikössä projektipäällikkönä Yhteiset digiratkaisut -projektissa. Hän tukee kuntien toimintaa muuttuvassa maailmassa ensisijaisesti yhteistyön, kehityksen ja avoimien ohjelmistoratkaisujen hyödyntämisen edistäjänä yli organisaatiorajojen.

Mikko toimii Kuntien digitalisointipäivät- tapahtuman juontajana. 

Tapio Matinmikko

Tapio Matinmikko, Oulun Digi -yksikön johtaja, Oulun kaupunki

Tapio Matinmikko on työskennellyt ohjelmistotuotannon alalla 25 vuotta ohjelmistoyritysten erilaisissa asiantuntijatehtävissä sekä erikoistutkijana Teknologian tutkimuskeskuksessa (VTT), jossa päätutkimusaiheena on ollut ohjelmistotuotanto sekä ohjelmistoratkaisujen hankinta ja hyödyntäminen yrityksissä ja organisaatiossa. Hänellä on hyvin laaja osaaminen ja käytännön kokemuspohja ICT toiminnoista sekä -alueista. Tällä hetkellä hän työskentelee Oulun kaupungin Digiyksikön johtajana.

Puheenvuorossa hän käsittelee ohjelmistotuotteiden yhteiskehittämistä ja siihen liittyvää tuotteen- ja elinkaaren hallintaa sekä siinä huomioonotettavia asioita. Puheenvuorossa esitellään myös kolme erilaista tuotteenhallintamallia, joita voidaan hyödyntää avoimen tuotteen elinkaaren hallinnassa.
 

Piia Moilanen

Piia Moilanen, johtava asiantuntija, KEINO-osaamiskeskus, Business Finland 

Piia toimii innovatiivisten julkisten hankintojen johtavana asiantuntijana Business Finlandissa ja tekee myös töitä KEINO-verkostossa eli kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskuksessa. Erityinen mielenkiinto kohdistuu uusia teknologioita hyödyntävien ja systeemistä muutosta vauhdittavien innovaatioiden ja toimintamallien edistäminen julkisella sektorilla. Tällä hetkellä kiinnostavia mahdollisuuksia asiakaslähtöisemmän ja kestävämmän julkisen sektorin rakentamiseksi mahdollistavat esimerkiksi alustateknologiat ja tekoäly.

Tapahtumassa Piia käsittelee Marjukka Niiniojan kanssa mm. kysymyksiä Mitä uusia teknologioita tulisi elinvoimaa tavoittelevan kunnan ottaa haltuun ja miten temppu tehdään? Voidaanko innovatiivisilla hankinnoilla vauhdittaa toimintatapamuutosta ja saada pääsylippu liiketoimintaekosysteemiin? Miten uudet ratkaisut muuttavat organisaatioita ja yhteistyörakenteita?
 

Juha-Pekka Myllymäki

Juha-Pekka Myllymäki, kehityspäällikkö, Digiratkaisut-tiimi, Digi- ja väestötietovirasto

Juha-Pekka on koulutukseltaan diplomi insinööri. Hänen tehtävänään on julkisen hallinnon toimijoiden tukeminen digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Erityisenä tavoitteena on edistää ihmisten ja organisaatioiden elämäntilanteisiin liittyvien laajojen palvelukokonaisuuksia syntymistä. Tämä edellyttää siilorajat ylittävää yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä kansallisten ratkaisujen mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä.  

Juha-Pekan mukaan monet palvelut perustuvat tuottajanäkökulmaan ja asiakkaan tarpeita ei ole niissä huomioitu ainakaan riittävästi. Jo nyt pystyisimme paljon parempaan. Parasta palvelua on sellainen, jota asiakas ei edes huomaa.

 

Marjukka Niinioja

Marjukka Niinioja, Founding Partner, Osaango Oy

Marjukka on yksi API-talous 101 -kirjan kirjoittaja ja kouluttanut ja konsultoinut yritysten lisäksi sekä Business Finlandia että eri alojen ekosysteemejä (mm. älykäs liikenne, vesihuolto, opetus) innovatiivisissa rajapintoja ja alustoja sisältävissä hankinnoissa ja niihin liittyvässä yhteistyössä. Niinioja on lisäksi konsultoinut mm. liikennepalvelulain puolesta-asioinnin rajapintasuositusta, laatinut toimintastrategiaa tukevia rajapintalinjauksia Helsingin kaupungille ja kehittänyt korkeakoulujen kanssa yhteisiä koulutuksia API-talouteen ja datan hyödyntämiseen liittyen.

Tapahtumassa Marjukka käsittelee Piia Moilasen kanssa mm. kysymyksiä Mitä uusia teknologioita tulisi elinvoimaa tavoittelevan kunnan ottaa haltuun ja miten temppu tehdään? Voidaanko innovatiivisilla hankinnoilla vauhdittaa toimintatapamuutosta ja saada pääsylippu liiketoimintaekosysteemiin? Miten uudet ratkaisut muuttavat organisaatioita ja yhteistyörakenteita?
 

Hanna Nordlund

Hanna Nordlund, hankejohtaja, Sote-Digi Oy

Hanna työskentelee ICT hankejohtajana SoteDigi Oy:ssä. Hän vastaa SoteDigissä Asukkaan digipalvelut – alueesta, johon kuuluvat mm. Omaolo ja Päivitysapu 116117 palvelut. Aikaisemmin hän on toiminut Espoo kaupungilla projektijohtajana vastaten Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeisiin kuuluneesta ODA-projektista, jossa Omaolo-palvelu kehitettiin. Tätä ennen hän on työskennellyt monissa kehitys- ja muutosjohtamisen tehtävissä sekä tutkimuksen parissa. Koulutukseltaan Hanna Nordlund on kauppatieteiden tohtori. 

Hanna käsittelee mm. kysymyksiä: Miten muutaman kuntatoimijan visio uuden sukupolven omahoitopalvelusta kehittyi kansalliseksi Omaolo -palveluksi? Mitä matkan varrella opittiin: missä olemme onnistuneet, mitä tekisimme toisin? Miten yhteinen visio luodaan ja ylläpidetään? Miksi toiminnallinen visio ja muutos ovat tärkeämpiä kuin digi-työkalut? 
 

Henrik Rainio

Henrik Rainio, rahoitusjohtaja, Porvoon kaupunki

Henrik työskentelee Porvoon kaupungin rahoitusjohtajana, ja vastaa kaupungin taloudesta ja rahoituksesta, varainhankinnasta ja maksuvalmiudesta sekä kaupungin ja toimialojen hankinnoista. Aiemmin Henrik on työskennellyt pitkään Kuntaliitossa useissa eri tehtävissä sekä Verohallinnossa. Porvoossa on juuri valmistunut digiohjelma, ja talouden näkökulma on ollut esillä mm. Apotti-ratkaisun yhteydessä sekä kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään liittyvissä vaiheissa.

Puheenvuorossaan Henrik arvioi miksi digitalisaatio ei ole vielä tuonut odotettuja säästöjä kuntien talouteen, ja arvioi mitä pitäisi tehdä toisin, jotta digitalisaation hyödyt näkyisivät myös tuloslaskelman viimeisellä rivillä. 

 

Sanna Suomalainen-Ajanko

Sanna Suomalainen-Ajanko, palvelupäällikkö, Digiratkaisut-tiimi, Digi- ja väestötietovirasto

Sanna on ollut Kansallisen palveluarkkitehtuuri-hankeen alku ajoista lähtien mukana tukemassa julkisen hallinnon toimijoita digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Kirkkaana visiona olla edistämässä kansalaisille ja organisaatioille sujuvaa arjen asiointia viranomaispalveluissa. Tämän lisäksi Digi- ja väestötietovirastoa edeltäneessä Väestörekisterikeskuksessa hänellä on 15 vuoden työura asiakasrajapinnassa Sote-toimikorttien parissa. Paljon on tullut tehtyä yhteistyötä kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien kanssa eri asioita edistäen! Toivon hyvän yhteistyön jatkuvan edelleen!

Tulevaisuuden kunnat ovat vahvasti digitaalisia – ja moni kunta on sitä oikeastaan jo nyt. Yksittäiselle kunnalle digitalisaation edistäminen voi tuottaa myös päänvaivaa arjen hallinnoinnin ristipaineessa. Kannustamme kuntia yhteistyöhön toisten kuntien kanssa yhdessä kehittämään kuntalaisille helppoja, vaivattomia ja saavutettavia palveluja ja samalla säästämään kustannuksissa. 
 

Topi Tjukanov

Topi Tjukanov, GIS Consultant, Gispo Oy

Topi työskentelee avoimen lähdekoodin teknologioiden ja paikkatiedon parissa Gispo oy:ssä, jossa hän on myös osakkaana. Datan visualisointi ja tietojohtaminen ovat Tjukanovin erityisosaamisalueita. Aiemmin Tjukanov on työskennellyt esimerkiksi ympäristöministeriössä.

Avoimet teknologiat yleistyvät kuntakentällä kovaa vauhtia, mutta avoimuuden leimaa koitetaan iskeä moneen ratkaisuun myös markkinointimielessä. Mitä avoin lähdekoodi tarkoittaa ja mitä hyötyjä sen avulla voidaan todellisuudessa saavuttaa? Mikä on avointen teknologioiden mahdollisuudet tietojohtamisessa? 

 

Juha Tuomaala

Juha Tuomaala, ekosysteemijohtaja, Maanmittauslaitos

Juha on työskennellyt 36 vuotta Maanmittauslaitoksessa, joista 27 vuotta sovelluskehityksen ja tietohallinnon erilaisissa tehtävissä projektipäällikkönä, vastuualuepäällikkönä ja palveluista vastaavana johtajana.

Puheenvuorossaan Juha tarkastelee kysymyksiä miksi siilomainen palveluajattelu ei enää toimi ja miten otetaan seuraava todellinen digiloikka, joka palvelee asiakkaita. 


 

 

Pekka Tuominen

Pekka Tuominen, erikoistutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Pekka Tuominen (TkT, VK) työskentelee VTT:llä erikoistutkijana keskittyen älykaupunkien tutkimukseen. Tuominen on ollut mukana lukuisissa kaupunkikehityksen projekteissa, tutkimushankkeissa ja verkostoissa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tuominen yhdistelee tutkimuksessaan taloustiedettä ja uutta teknologiaa. Tästä hyvä esimerkki on tulevaisuuden skenaarioiden tutkimus, jota Tuominen on tehnyt Suomen lisäksi muun muassa Etelä-Koreassa ja Nepalissa. Tuominen näkee älykaupungeissa paljon mahdollisuuksia kestävän maailman rakentamiseen.

Pekan puheenvuorossa käsitellään kuntien keskeisiä haasteita eli miten turvataan kunnan elinvoimaisuus oikein kohdennetuilla palveluilla, tulevaisuuteen varautuvalla infrastruktuurilla ja kohtuullisella verotuksella. Kunnan hallussa oleva data voisi antaa vastauksia, mutta miten eri teknisiin järjestelmiin ja eri hallinnonaluille kertynyt data muutetaan hyödylliseksi tilannekuvaksi ja ymmärrykseksi tulevasta? Datan virtualisointi yhdistettynä koneavusteiseen päätöksentekoon voi tarjota ratkaisun avaimet.
 

Timo Väliharju

Timo Väliharju, toiminnanjohtaja, Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - COSS ry

Timo Väliharju toimii COSS ry:n (Suomen avointen tietojärjestelmien keskus) toiminnanjohtajana ja on toiminut 20 vuotta avoimen teknologian ja avoimen toiminnan alueella. Hän toimii myös Hämeenlinnan kaupungin älykkäiden palvelujen ekosysteemin vetäjänä.

Avoimuus on 2020-luvun megatrendi. Miten kunnat voisivat parhaiten hyödyntää tätä megatrendiä? Esimerkiksi avoin innovaatio, avoin demokratia, avoin data, avoin lähdekoodi avaavat uusia mahdollisuuksia kunnan toimintaan.